เตรียมตัวก่อนเกษียณ

เตรียมตัวก่อนเกษียณ

 

ควรเตรียมตัว  ช่วงก่อนเกษียณ อย่างน้อย 2-3 ปี หรือจนมั่นใจ

1. ถ่ายโอนงานประจำ ทั้งองค์ความรู้และทักษะกับเพื่อนร่วมงาน เตรียมความพร้อมก่อนเกษียณ    

2.  ดูแลและใส่ใจสุขภาพตนเองและคนรอบข้าง มากขึ้น ชดเชยช่วงที่ทำงาน ที่ไม่ค่อยมีเวลาดูแล เพื่อให้มีชีวิตยืนยาว และมีความสุขมากขึ้น เรียนรู้ที่จะดำเนินชีวิตบนทางสายกลาง  มีชีวิตแบบวิถีพุทธและพอเพียง  รู้จักแบ่งปันผู้อื่น มีจิตที่เป็นสาธารณะ จิตอาสา                                               

3. ควรค้นหาศักยภาพของตัวเอง ให้โอกาสตัวเอง ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบและถนัด   ที่เหมาะกับวัย งานนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่เราทำอยู่แล้วเป็นงานอดิเรกหรืองานเสริม และงานที่ทำนั้นควรเป็นงานที่มีประโยชน์ต่อตัวเราหรือสังคมโดยรวม เพื่อสร้างคุณค่าทางใจ คิดเสียว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *